Engine type

former

KW

RPM

حوزه کاربرد

ردیف

12V 538 TB92

2250

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

1

16V 538 TB92

3000

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

2

20V 538 TB92

3750

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

3

16V 538 TB93

3300

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

4

20V 538 TB93

4120

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

5

12V 538 TB8

MD 656

1655

1800

دریایی

6

12V 538 TB9

MD 657

1986

1900

دریایی

7

20V 538 TB1

MD 1080

2096

1600

ریلی

8

20V 538 TB6

MD 1080

1839

1500

دریایی

9

20V 538 TB3

MD 1080

1986

1500

صنعتی

10

16V 538 TB8

MD 871

2206

1800

دریایی

11

20V 538 TB7

MC 1080/30

2390

1720

دریایی

12

16V 538 TB9

MD 872

2648

1900

دریایی

13

20V 538 TB8

MD 1081

2758

1800

دریایی

14

20V 538 TB9

MD 1082

3310

1900

دریایی

15

12V 538 TA1

MD 650

993

1600

ریلی

16

12V 538 TA3

MD 650

938

1500

صنعتی

17

12V 538 TB1

MD 655

1269

1600

ریلی

18

12V 538 TB6

MD 655

1103

1500

دریایی

19

12V 538 TB3

MD 655

1195

1500

صنعتی

20

16V 538 TA1

MD 865

1324

1600

ریلی

21

16V 538 TA3

MD 865

1250

1500

صنعتی

22

12V 538 TB7

MD 655/18

1434

1720

دریایی

23

16V 538 TB1

MD 870

1692

1600

ریلی

24

16V 538 TB6

MD 870

1471

1500

دریایی

25

16V 538 TB3

MD 870

1581

1500

صنعتی

26

16V 538 TB7

MD 870/24

1912

1720

دریایی

27