Engine type

KW

RPM

حوزه فعالیت

ردیف

8V 396 TE74L

1000

1900

کشتی های مسافربری و تجاری

1

12V 396 TE74L

1500

1900

کشتی های مسافربری و تجاری

2

16V 396 TE74L

2000

1900

کشتی های مسافربری و تجاری

3

8V 396 TE94

1120

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

4

12V 396 TE94

1680

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

5

16V 396 TE94

2150

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

6

8V 396 TE74L

1000

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

۷

12V 396 TE74L

1500

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

8

16V 396 TE74L

2000

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

9

8V 396 TE94

1120

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

10

12V 396 TE94

1680

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

11

16V 396 TE94

2150

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

12

8V 396 TE74L

1000

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

13

12V 396 TE74L

1500

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

14

16V 396 TE74L

2000

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

15

8V 396 TE94

1120

2000

شناورهای تندرو گشتی

16

12V 396 TE94

1680

2000

شناورهای تندرو گشتی

16V 396 TE94

2150

2000

شناورهای تندرو گشتی

18

8V 396 TE74L

1000

1900

شناورهای تندرو گشتی

19

12V 396 TE74L

1500

1900

شناورهای تندرو گشتی

20

16V 396 TE74L

2000

1900

شناورهای تندرو گشتی

21

8V 396 TE54

۷90

1800

دیزل ژنراتور

22

12V 396 TE54

1200

1800

دیزل ژنراتور

23

8V 396 TE54

925

1800

دیزل ژنراتور

24

12V 396 TE54

1390

1800

دیزل ژنراتور

25

8V 396 TE74L

1000

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار بالا

26

12V 396 TE74L

1500

1800

شناورهای تندرو با فاکتور بار بالا

16V 396 TE74L

2000

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار بالا

28

8V 396 TE94

1120

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

29

12V 396 TE94

1680

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

30

16V 396 TE94

2150

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

31

8V 396 TE54

۷90

1800

دیزل ژنراتور

32

12V 396 TE54

1200

1800

دیزل ژنراتور

33

16V 396 TE54

1580

1800

دیزل ژنراتور

34

8V 396 TE54

925

1800

دیزل ژنراتور

35

12V 396 TE54

1390

1800

دیزل ژنراتور

36

16V 396 TE54

1850

1800

دیزل ژنراتور

8V 396 TE54

680

1500

دیزل ژنراتور

38

12V 396 TE54

1030

1500

دیزل ژنراتور

39

16V 396 TE54

1360

1500

دیزل ژنراتور

40

8V 396 TE54

۷90

1500

دیزل ژنراتور

41

12V 396 TE54

1185

1500

دیزل ژنراتور

42

16V 396 TE54

1580

1500

دیزل ژنراتور

43

8V 396 TC64

640

1600

شناورهایی بدون محدودیت بازه عملیاتی

44

12V 396 TC64

960

1600

شناورهایی بدون محدودیت بازه عملیاتی

45

8V 396 TE64

680

1600

شناورهایی بدون محدودیت بازه عملیاتی

46

12V 396 TE64

1020

1600

شناورهایی بدون محدودیت بازه عملیاتی

16V 396 TE64

1360

1600

شناورهایی بدون محدودیت بازه عملیاتی

48

8V 396 TE74

840

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار بالا

49

12V 396 TE74

1260

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار بالا

50

16V 396 TE4

1680

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار بالا

51

8V 396 TE74L

1000

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار بالا

52

12V 396 TE74L

1500

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار بالا

53

16V 396 TE74L

2000

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار بالا

54

8V 396 TE84

1000

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار متوسط

55

12V 396 TE84

1500

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار متوسط

56

16V 396 TE84

2000

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار متوسط

16V 396 TB84

2240

1900

شناورهای تندرو با فاکتور بار متوسط

58

8V 396 TE94

1120

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

59

12V 396 TE94

1680

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

60

16V 396 TE94

2240

2000

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

61

12V 396 TB94

1920

2100

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

62

16V 396 TB94

2560

2100

شناورهای تندرو با فاکتور بار پایین

63

8V 396 TC54

640

1500

دیزل ژنراتور دریایی

64

12V 396 TC54

960

1500

دیزل ژنراتور دریایی

65

16V 396 TC54

1280

1500

دیزل ژنراتور دریایی

66

8V 396 TE54

680

1500

دیزل ژنراتور دریایی

12V 396 TE54

1030

1500

دیزل ژنراتور دریایی

68

16V 396 TE54

1360

1500

دیزل ژنراتور دریایی

69

8V 396 TC54

۷50

1800

دیزل ژنراتور دریایی

۷0

12V 396 TC54

1125

1800

دیزل ژنراتور دریایی

۷1

16V 396 TC54

1500

1800

دیزل ژنراتور دریایی

۷2

8V 396 TE54

۷90

1800

دیزل ژنراتور دریایی

۷3

12V 396 TE54

1200

1800

دیزل ژنراتور دریایی

۷4

16V 396 TE54

1580

1800

دیزل ژنراتور دریایی

۷5

8V 396 TC54

۷50

1500

دیزل ژنراتور دریایی

۷6

12V 396 TC54

1130

1500

دیزل ژنراتور دریایی

۷۷

16V 396 TC54

1500

1500

دیزل ژنراتور دریایی

۷8

8V 396 TE54

۷90

1500

دیزل ژنراتور دریایی

۷9

12V 396 TE54

1185

1500

دیزل ژنراتور دریایی

80

16V 396 TE54

1580

1500

دیزل ژنراتور دریایی

81

8V 396 TC54

8۷0

1800

دیزل ژنراتور دریایی

82

12V 396 TC54

1310

1800

دیزل ژنراتور دریایی

83

16V 396 TC54

1۷40

1800

دیزل ژنراتور دریایی

84

8V 396 TE54

925

1800

دیزل ژنراتور دریایی

85

12V 396 TE54

1390

1800

دیزل ژنراتور دریایی

86

16V 396 TE54

1850

1800

دیزل ژنراتور دریایی

8V 396 TC34

6۷0

1500

دیزل ژنراتور صنعتی

88

12V 396 TC34

1000

1500

دیزل ژنراتور

89

16V 396 TC34

1330

1500

دیزل ژنراتور

90

8V 396 TB34

۷25

1500

دیزل ژنراتور

91

12V 396 TB34

1090

1500

دیزل ژنراتور

92

16V 396 TB34

1450

1500

دیزل ژنراتور

93

8V 396 TE34

۷25

1500

دیزل ژنراتور

94

12V 396 TE34

1090

1500

دیزل ژنراتور

95

16V 396 TE34

1450

1500

دیزل ژنراتور

96

8V 396 TC34

۷۷0

1800

دیزل ژنراتور

12V 396 TC34

1155

1800

دیزل ژنراتور

98

16V 396 TC34

1540

1800

دیزل ژنراتور

99

8V 396 TB34

835

1800

دیزل ژنراتور

100

12V 396 TB34

1250

1800

دیزل ژنراتور

101

16V 396 TB34

16۷0

1800

دیزل ژنراتور

102

8V 396 TE34

835

1800

دیزل ژنراتور

103

12V 396 TE34

1250

1800

دیزل ژنراتور

104

16V 396 TE34

16۷0

1800

دیزل ژنراتور

105

8V 396 TC34R

6۷0

1500

دیزل ژنراتور

106

12V 396 TC34R

1000

1500

دیزل ژنراتور

10۷

16V 396 TC34R

1330

1500

دیزل ژنراتور

108

6V 396 TB34R

540

1500

دیزل ژنراتور

109

8V 396 TB34R

۷25

1500

دیزل ژنراتور

110

12V 396 TB34R

1090

1500

دیزل ژنراتور

111

16V 396 TB34R

1450

1500

دیزل ژنراتور

112

6V 396 TC34

5۷5

1500

دیزل ژنراتور

113

8V 396 TC34

۷۷0

1500

دیزل ژنراتور

114

12V 396 TC34

1155

1500

دیزل ژنراتور

115

16V 396 TC34

1540

1500

دیزل ژنراتور

116

6V 396 TB34

625

1500

دیزل ژنراتور

11۷

8V 396 TB34

835

1500

دیزل ژنراتور

118

12V 396 TB34

1255

1500

دیزل ژنراتور

119

16V 396 TB34

16۷5

1500

دیزل ژنراتور

120

8V 396 TE34

835

1500

دیزل ژنراتور

121

12V 396 TE34

1255

1500

دیزل ژنراتور

122

16V 396 TE34

16۷5

1500

دیزل ژنراتور

123

8V 396 TC34D

900

1500

دیزل ژنراتور

124

12V 396 TC34D

1350

1500

دیزل ژنراتور

125

16V 396 TC34D

1800

1500

دیزل ژنراتور

126

8V 396 TB34D

980

1500

دیزل ژنراتور

12۷

12V 396 TB34D

14۷5

1500

دیزل ژنراتور

128

16V 396 TB34D

1965

1500

دیزل ژنراتور

129

8V 396 TC34

900

1800

دیزل ژنراتور

130

12V 396 TC34

1350

1800

دیزل ژنراتور

131

16V 396 TC34

1800

1800

دیزل ژنراتور

132

8V 396 TB34

980

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

133

12V 396 TB34

14۷5

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

134

16V 396 TB34

1965

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

135

8V 396 TE34

980

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

136

12V 396 TE34

14۷5

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

13۷

16V 396 TE34

1965

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

138

8V 396 TB34

890

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

139

12V 396 TB34

1340

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

140

16V 396 TB34

1۷85

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

141

8V 396 TE34

890

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

142

12V 396 TE34

1340

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

143

16V 396 TE34

1۷85

1800

دیزل ژنراتور صنعتی

144

6V 396 TC14

590

1800

صنعت ریلی

145

8V 396 TC14

۷85

1800

صنعت ریلی

146

12V 396 TC14

1180

1800

صنعت ریلی

14۷

16V 396 TC14

15۷0

1800

صنعت ریلی

148

8V 396 TB14

920

1800

صنعت ریلی

149

12V 396 TB14

1380

1800

صنعت ریلی

150

16V 396 TB14

1840

1800

صنعت ریلی

151

8V 396 TE14

920

1800

صنعت ریلی

152

12V 396 TE14

1380

1800

صنعت ریلی

153

16V 396 TE14

1840

1800

صنعت ریلی

154

12V 396 TB44

1380

1900

ماشین های کشنده

155

16V 396 TB44

1840

1900

ماشین های کشنده

156

12V 396 TE44

1380

1900

ماشین های کشنده

15۷

16V 396 TE44

1840

1900

ماشین های کشنده

158

12V 396 TB44L

1500

2000

ماشین های کشنده

159

16V 396 TB44L

2000

2000

ماشین های کشنده

160